Podpora kreatívneho priemyslu v spoločnosti DANIELSON

Názov projektu: Podpora kreatívneho priemyslu v spoločnosti DANIELSON

Prijímateľ: DANIELSON, s.r.o.

Kód: 302031G662

Miesto realizácie: Banská Bystrica

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 – Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Celkové oprávnené výdavky: 99 559,05 €

Výška NFP: 94 581,05 €

Začiatok realizácie projektu: 10/2020

Ukončenie realizácie projektu: 09/2021

Ciele projektu:

Projekt „Podpora kreatívneho priemyslu v spoločnosti DANIELSON“ popisuje zámer spoločnosti DANIELSON, s.r.o. rozšíriť jej činnosť v oblasti kreatívneho priemyslu. Hlavným cieľom je optimalizovať výrobný proces firmy, rozšíriť trh pôsobnosti a zameranie aj na konečného spotrebiteľa.

Ciele predloženého projektu budú realizované prostredníctvom dvoch aktivít oprávnených v rámci predmetnej výzvy:

Aktivita 1 – Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutného pre výrobu a

inovácie – zakúpenie IN-LINE produkčných zostáv pre farebnú a čiernobielu malonákladovú tlač

Aktivita 3 – Podpora marketingových aktivít– zavedenie internetového obchodu Úspešná realizácia projektu umožní viaceré netechnologické – organizačné a marketingové inovácie. Nové vybavenie výrazne posunie limitované technickémožnosti a umožní tým lepšiu organizáciu a zefektívnenie výrobného procesu. Zároveň sa zabezpečí kontrola počas celého procesu a tiež niekoľko násobnéskrátenie dodacích lehôt. Projekt zároveň umožní minimalizovať závislosť subjektu na externých dodávateľoch. Vďaka zavedeniu internetového obchodu sarozšíri cieľový trh a tiež aj zameranie spoločnosti z komerčného zákazníka aj na cieľového spotrebiteľa, čiže širokú verejnosť.

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky http://www.culture.gov.sk/

Spolufinancované fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Zmluva o NFP: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4519258&l=sk